Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend
Ondernemers gezocht: Ga je de uitdaging aan?

Privacy

Privacy policy

De website www.ralus.be is eigendom van en wordt uitgegeven en beheerd door Ralus Group BVBA.
Maatschappelijke zetel: Pieter Vanhoudtstraat 59, 3582 Koersel (België)
Ondernemingsnummer: 0526.901.228 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Tel: 011/56.19.86 en e-mail: info@ralus.be

Deze Privacy Policy geldt voor iedere bezoeker van de website.
We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw persoonsgegevens doorgeeft op onze website, zal deze informatie gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij onze productenverkoop en dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden opgenomen in de bestanden van Ralus Group en kunnen worden verwerkt in het kader van marktstudies, klantenadministratie en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes van Ralus Group. Indien we het opportuun achten, kunnen we deze gegevens doorgeven aan onze Ralus Partner gemandateerd voor uw regio, evenals aan onze geprivilegieerde leveranciers.
De informatie wordt u op uw verzoek meegedeeld en verbeterd zoals voorgeschreven door de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, vervolledigen, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Om bovenvermelde rechten te doen gelden, kunt u per gewone post of per e-mail contact opnemen met Ralus Group (de contactgegevens vindt u hierboven).

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw lokale computer worden geplaatst. Met deze cookies wordt uw bezoek aan de website geoptimaliseerd en worden communicatietoepassingen via de website mogelijk gemaakt. Voor een optimaal gebruik van de website is het aan te raden dat de cookies toegestaan worden. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of zodanig instellen dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. Hou er rekening mee dat in dat geval bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken. Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd.

Controle van uw privécommunicatie

We behouden ons het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe een gerechtelijk bevel hebben gekregen.

Disclaimer

Deze website is eigendom en wordt uitgegeven en beheerd door Ralus Group BVBA.
Maatschappelijke zetel: Pieter Vanhoudtstraat 59, 3582 Koersel (België)
Ondernemingsnummer: 0526.901.228 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Tel: 011/56.19.86 en e-mail: info@ralus.be

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

‘Ralus’, ‘wij’, ‘ons’: Ralus Group BVBA zoals hierboven vermeld.

‘U’: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina en/of documenten gebruikt

De website: www.ralus.be

De webpagina: iedere webpagina op de website

Gebruik(en): alle denkbare handelingen

De inhoud: onder meer teksten, tabellen, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

De documenten: alle documenten op de website in welke vorm dan ook (word, pdf, excell, ...)

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde aanpassen zonder dat we u op de hoogte moeten brengen. De loutere vermelding op deze webpagina volstaat.

Wat mag u verwachten van de website?

De inhoud op onze website is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Wij streven ernaar om de inhoud actueel en betrouwbaar te houden. Dit is echter geen resultaatsverbintenis, zodat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Uiteraard kunnen we de inhoud ten allen tijde aanpassen of onderdelen verwijderen zonder dat we u van tevoren op de hoogte moeten brengen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of diensten van onze partners, leveranciers of derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze verwijzingen zijn louter informatief zodat we niet aansprakelijk zijn voor eventueel vermelde fouten in adressen van websites of domeinnamen op onze website. Het louter informatief verwijzen naar andere websites via deze hyperlinks, betekent geenszins dat we de inhoud ervan goedkeuren. We hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, zodat we niet aansprakelijk zijn voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Adviezen op onze website

Als u bepaalde beslissingen zou nemen op basis van rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen op onze website, bent u zich ervan bewust dat wij hiervoor geen enkele vorm van garantie kunnen geven of aansprakelijk kunnen gesteld worden. De op de website aangeboden informatie vervangt immers geenzins een persoonlijk advies en is slechts bedoeld als algemene toelichting. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De meeste informatie op deze website is vrij beschikbaar en consulteerbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient in te geven. Wanneer uw persoonsgegevens worden opgevraagd, zal deze informatie gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij onze productverkoop en dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden opgenomen in onze bestanden en kunnen worden verwerkt in het kader van klantenadministratie, marktstudies en informatie- en promotiecampagnes. Indien we het opportuun achten, kunnen we deze gegevens doorgeven aan onze Ralus Partner gemandateerd voor uw regio, evenals aan onze geprivilegieerde leveranciers.
De informatie wordt u op uw verzoek meegedeeld en verbeterd zoals voorgeschreven door de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw lokale computer worden geplaatst. Met deze cookies wordt uw bezoek aan de website geoptimaliseerd, en worden communicatietoepassingen via de website mogelijk gemaakt. De cookies worden dus gebruikt om technische redenen en voor administratieve doeleinden. Voor een optimaal gebruik van de website is het aan te raden dat de cookies toegestaan worden. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of zodanig instellen dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. Hou er in het laatste geval rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken. Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd.

Intellectuele rechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Deze mogen niet geproduceerd of meegedeeld worden zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming behoudens indien in overeenstemming met het dwingend recht (zoals het citaatrecht).
U hebt een fout of onvolledigheid opgemerkt
Wij waarderen uw feedback in verband met het melden van opmerkingen, fouten of onvolledigheden, zodat we kunnen overgaan tot verbetering of aanvulling.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en de daarop gepubliceerde informatie. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.