Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend

Privacy policy

De website www.ralus.be is eigendom van en wordt uitgegeven en beheerd door Ralus Group BVBA.

Maatschappelijke zetel: Lochtenbergstraat 55, 3582 Koersel (België)
Ondernemingsnummer: 0526.901.228 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Tel: 011/56.19.86 en e-mail: info@ralus.be

Deze Privacy Policy geldt voor iedere bezoeker van de website.
We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Data protection notice

Inleiding

De vennootschap RLS Group bvba, met maatschappelijke zetel te Lochtenbergstraat 55 in 3582 Koersel, met ondernemingsnummer BE0526.901.228, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

De vennootschap RLS Group bvba, met maatschappelijke zetel te Lochtenbergstraat 55 in 3582 Koersel, met ondernemingsnummer BE0526.901.228 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 • Klantgegevens
  In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.
   
 • Gegevens van leveranciers en onderaannemers
  Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.
   
 • Gegevens van personeel
  Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.
 • Andere gegevens
  Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage:
  u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
   
 • Recht op rectificatie:
  u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
   
 • Recht op gegevenswissing of beperking:
  u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
   
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
   
 • Recht van bezwaar:
  u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
   
 • Recht van intrekking van de toestemming:
  Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
   
 • Automatische beslissingen en profilering:
  wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot BVBA RLS Group. De contactpersoon hiervoor is: de heer Bart Beckers met contactgegevens: info@ralus.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan BVBA RLS Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met BVBA RLS Group.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw lokale computer worden geplaatst. Met deze cookies wordt uw bezoek aan de website geoptimaliseerd en worden communicatietoepassingen via de website mogelijk gemaakt. Voor een optimaal gebruik van de website is het aan te raden dat de cookies toegestaan worden. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of zodanig instellen dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. Hou er rekening mee dat in dat geval bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken. Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd.

Controle van uw privécommunicatie

We behouden ons het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe een gerechtelijk bevel hebben gekregen.

Disclaimer

Deze website is eigendom en wordt uitgegeven en beheerd door Ralus Group BVBA.
Maatschappelijke zetel: Lochtenbergstraat 55, 3582 Koersel (België)
Ondernemingsnummer: 0526.901.228 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Tel: 011/56.19.86 en e-mail: info@ralus.be

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

‘Ralus’, ‘wij’, ‘ons’: Ralus Group BVBA zoals hierboven vermeld.

‘U’: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina en/of documenten gebruikt

De website: www.ralus.be

De webpagina: iedere webpagina op de website

Gebruik(en): alle denkbare handelingen

De inhoud: onder meer teksten, tabellen, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

De documenten: alle documenten op de website in welke vorm dan ook (word, pdf, excell, ...)

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde aanpassen zonder dat we u op de hoogte moeten brengen. De loutere vermelding op deze webpagina volstaat.

Wat mag u verwachten van de website?

De inhoud op onze website is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Wij streven ernaar om de inhoud actueel en betrouwbaar te houden. Dit is echter geen resultaatsverbintenis, zodat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Uiteraard kunnen we de inhoud ten allen tijde aanpassen of onderdelen verwijderen zonder dat we u van tevoren op de hoogte moeten brengen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of diensten van onze partners, leveranciers of derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze verwijzingen zijn louter informatief zodat we niet aansprakelijk zijn voor eventueel vermelde fouten in adressen van websites of domeinnamen op onze website. Het louter informatief verwijzen naar andere websites via deze hyperlinks, betekent geenszins dat we de inhoud ervan goedkeuren. We hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, zodat we niet aansprakelijk zijn voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Adviezen op onze website

Als u bepaalde beslissingen zou nemen op basis van rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen op onze website, bent u zich ervan bewust dat wij hiervoor geen enkele vorm van garantie kunnen geven of aansprakelijk kunnen gesteld worden. De op de website aangeboden informatie vervangt immers geenzins een persoonlijk advies en is slechts bedoeld als algemene toelichting. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Intellectuele rechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Deze mogen niet geproduceerd of meegedeeld worden zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming behoudens indien in overeenstemming met het dwingend recht (zoals het citaatrecht).
U hebt een fout of onvolledigheid opgemerkt
Wij waarderen uw feedback in verband met het melden van opmerkingen, fouten of onvolledigheden, zodat we kunnen overgaan tot verbetering of aanvulling.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en de daarop gepubliceerde informatie. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.